Tertiaire menu

Start inhoud
Standaard afbeelding voor nieuws.

Aftrap eerste Stuurgroepvergadering Aanbesteding ICT Werkomgeving Rijk

27/10/2015

Onder leiding van voorzitter Jan Gudde (CIO BZK) heeft in oktober de eerste Stuurgroepvergadering Aanbesteding ICT Werkomgeving Rijk (IWR) plaatsgevonden.

Vanuit het Programma Aanbesteding IWR wordt een tiental complexe Europese aanbestedingen uitgevoerd ter opvolging van EASI2010 en OT2010 contracten, in beheer van UBR|HIS. De ervaring die al is opgedaan met EASI2010 en OT2010 zijn een goede basis voor de start van het programma.

Drie projecten

Het Programma Aanbesteding IWR bestaat uit een tweetal aanbestedingsprojecten EASI2016 en OT2017, waaronder de 10 aanbestedingen worden uitgevoerd. Naast deze twee aanbestedingsprojecten wordt er extra aandacht geschonken aan de borging van integriteit, kennis, kwaliteit, innovatie en communicatie. De activiteiten op bovenstaande gebieden worden niet apart in de aanbestedingsprojecten uitgevoerd, maar wegens efficiencyredenen en het belang juist generiek en samenhangend in een los project belegd. Binnen dit derde project levert het Programma onder meer een bijdrage aan het verder professionaliseren van rijksbrede ICT-aanbestedingsprojecten door middel van het borgen en overdragen van de kennis en expertise.

Het Programma heeft zich ook tot doel gesteld eventuele extra ambities op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en integriteit te realiseren.

Gebruikersgroep

Vanuit vertegenwoordigers van de deelnemende Rijksoverheden wordt een Gebruikersgroep opgericht. Een belangrijke rol voor de Gebruikersgroep is het namens de Rijksoverheid bepalen van de specificaties waaraan de in te kopen producten en diensten moeten voldoen. Verder ondersteunt de Gebruikersgroep het programma op allerlei gebieden, zoals:

  • input leveren voor de aanbestedingsstrategie;
  • formuleren van de behoeften van de deelnemers;
  • aanleveren van informatie over de gebruikersorganisatie;
  • leveren van de Programma's van Eisen;
  • informeren van de stakeholders van de deelnemer, waar relevant, over de aanbesteding;
  • informeren en betrekken van hun achterban waar nodig.

Kortom: de Gebruikersgroep heeft een verantwoordelijkheid in het behalen van succes voor het programma.

Expertgroepen

Indien materiedeskundigen nodig zijn voor het beantwoorden van voorgelegde vragen of om de kwaliteit van het opgeleverde werk te beoordelen stelt de Gebruikersgroep onder hun verantwoordelijkheid expertgroepen in. Zo wordt de beschikbare kennis binnen de Rijksoverheid maximaal ingezet, en wordt de aansluiting op de behoeftes van de Rijksoverheid veilig gesteld.

Tenderboard

Naast het opzetten van een Gebruikersgroep wordt ook een Tenderboard ingericht. Een Tenderboard is een commissie van experts die advies uitbrengt over een aanbesteding. Daarnaast kan een Tenderboard een bijdrage leveren aan het verkrijgen van draagvlak en een belangrijke rol vervullen door met de adviezen in te gaan op de verschillende belangen in een organisatie.

De volgende Stuurgroepvergadering vindt plaats op woensdag 25 november.

Stuurgroepleden

Jan Gudde, Voorzitter (CIO BZK)
Sylvia Bronmans (directeur SSC-ICT)
Wijnand Lodder (directeur SSC-I/DJI/ lid CTO-raad)
Wim Hollink (CTO Belastingdienst)
Ronald Schippers (Manager Planning & Control EZ/ lid ICIA)
Lucien Claassen (Categoriemanager ICT Werkomgeving Rijk)
Erwin van Gorkum (manager UBR|HIS/ICT)
Robert Jansen (programmamanager Aanbesteding IWR)
Tony Kersbergen (programmasecretaris Aanbesteding IWR)

Deel deze pagina