Tertiaire menu

Start inhoud
EASI2010 | Rekencentrum Hardware

Veelgestelde vragen EASI2010 | Rekencentrum Hardware

Veel gestelde vragen

 • 01. Wanneer is sprake van uitbreiding installed base?

  Er is sprake van uitbreiding installed base als door technische afhankelijkheid slechts een specifiek product of specifieke oplossing mogelijk is. In een dergelijk geval mag gericht om een product/type worden gevraagd. Ook bij het 1 op 1 vervangen van een (defect) product mag gericht om een product/type worden gevraagd.

 • 02. Hoe werkt de NOK met exclusief recht?

  Een NOK met exclusief recht biedt de mogelijkheid om voor een vastgestelde periode (looptijd NOK) bestellingen te plaatsen van producten die in de eerste (functionele) offerteaanvraag zijn uitgevraagd respectievelijk in de initiële NOK zijn vastgelegd. Hierdoor hoef je niet keer op keer offertes uit te vragen.

 • 03. Hoe ga ik om met de situatie waarin overlap lijkt te zijn ontstaan inzake Producten die kunnen worden besteld onder meerdere NOK's met exclusief recht?

  Enkele voorbeelden van een dergelijke ontstane situatie:

  • voorbeeld 1: een rackserver met merk X kan worden besteld onder een NOK met leverancier A én onder een NOK met leverancier B, waarbij verschillende kortingspercentages gelden.
  • Voorbeeld 2: een rackserver met merk X kan worden besteld onder een NOK met leverancier A; een rackserver met merk Y kan worden besteld onder een NOK met leverancier B.

  Nagestreefd moet worden, dat er niet tegelijkertijd 2 NOKS met exclusief recht bestaan bij één deelnemer met een onderlinge overlap van hetzelfde type Producten van hetzelfde merk. Kortom, er moet niet van 2 walletjes worden gegeten, de term 'exclusief recht; geeft dit al aan.

  In een dergelijk situatie zou één van deze NOK's geheel of gedeeltelijk (het overlappende deel) moeten worden opgezegd.

  T.a.v. voorbeeld 1: de oudste van deze twee NOK's zou hier opgezegd moeten worden v.w.b. het onderdeel rackservers.
  T.a.v. voorbeeld 2: hier is geen overlap, het betreft inmers rackservers van verschillende merken. Beide merken kunnen besteld blijven worden.

 • 04. Rapportages?

  Zowel de deelnemers als HIS/ICT hebben recht om rapportages te ontvangen. De deelnemer rapportage heeft betrekking op de eigen organisatie. HIS/ICT ontvangt een totaaloverzicht.

 • 05. Mogen alle merken worden aangeboden? Ook die niet in de lijst met merken en kortingen zijn opgenomen?

  Ja, de overeenkomst biedt ruimte om alle merken aan te bieden, die voldoen aan de scope van de overeenkomst en de eisen die zijn gesteld tijdens de Europese aanbesteding.

 • 06. Als levertijd een gunningscriterium is? En deze wordt niet nagekomen, wat is dan de consequentie?

  Binnen de overeenkomst zijn instrumenten opgenomen om via Service Credits sancties toe te passen, indien het minimale leveringsniveau of serviceniveau niet wordt gehaald. Indien het leveringbetrouwbaarheidscijfer in de verslagmaand < 90, dan wordt voor de betreffende deelnemer, voor elke aflevering in de verslagmaand een Service Credit opgelegd aan de leverancier ter grootte van 1% per dag van het netto orderbedrag.

 • 07. Mag ik tussentijds passages (of eisen/wensen) wijzigen als het offertetraject al loopt?

  Ja, dat mag mits de leveranciers voldoende tijd hebben hierop te anticiperen. Bijvoorbeeld door 5 werkdagen extra de tijd te bieden voor het indienen van de offerte.

 • 08. Zijn de servicelevels zoals beschreven in de raamovereenkomst verplicht of mag hiervan worden afgeweken?

  De servicelevels zoals beschreven in de raamovereenkomst zijn gangbaar in de markt, maar niet verplicht. Deelnemers kunnen zelf bepaalde servicelevels omschrijven en uitvragen. Let hierbij wel op dat maatwerk extra risico's met zich meebrengt, omdat de leverancier hier mogelijk niet op is ingericht.

 • 09. Hoe weet je hoeveel korting je krijgt van een leverancier?

  Het is belangrijk om in de offerteaanvraag aan te geven dat de leveranciers een 'bruto prijs', 'korting' en 'netto prijs' offreren, excusief btw.
  NB dit zal worden opgenomen in het standaard sjabloon.

 • 10. Hoe controleer je de listprijs?

  Listprijzen dienen openbaar toegankelijk te zijn. Veelal zijn de listprijzen te vinden op de website van de producent. Tevens kun je in de offerteaanvraag vragen om de meest recente officiële listprijzen als bijlage toe te voegen.

 • 11. Wij zijn benaderd door een leverancier die niet is gecontracteerd binnen EASI Hoe moeten we hiermee omgaan?

  Je hoeft hier niet op in te gaan, omdat het geen contractpartij is. Echter is dit geen dwingend voorschrift.

 • 12. Zijn er betalingscondities, zoals in termijnen betalen bij opdracht(30%), bij werkzaamheden(60%) en oplevering(10%)?

  Betalingscondities staan vermeld in artikel 23 van de Raamovereenkomst. Daar staat echter niets over het betalen in termijnen. Het is op zich niet onredelijk, om tot gedeeltelijke betaling over te gaan nadat bepaalde mijlpalen in een project correct zijn afgerond. Het advies is wel, om pas tot betaling over te gaan NADAT een (deel)prestatie is geleverd.

 • 13. Wat te doen als twee leveranciers precies gelijk eindigen?

  Indien blijkt dat twee leveranciers gelijk eindigen, dan kan bijvoorbeeld worden geloot. Dit kan door de leveranciers uit te nodigen en in hun bijzijn een loting uit te voeren.

 • 14. Een Opdrachtnemer heeft zonder verdere mededeling geen offerte ingediend. Is dat toegestaan?

  In het geval van 'geen offerte' wijst de Deelnemer de betreffende Opdrachtnemer op de plicht een offerte in dienen en aan te bieden tegen minimaal de overeengekomen kortingen. Bij een 'no-bid' dient de Opdrachtnemer de redenen van het niet-offreren schriftelijk aan te geven. Indien deze redenen onvoldoende zijn naar het oordeel van de Deelnemer, of indien Opdrachtnemer in het geval er wel geoffreerd was op basis van het contract (m.n. de afgegeven kortingen) vermoedelijk de goedkoopste/beste aanbieder zou zijn geweest, moeten vervolgstappen worden genomen. Geadviseerd wordt om dat te doen in overleg met de betreffende contractmanager van HIS/ICT.

Deel deze pagina