Tertiaire menu

Start inhoud
IASA2011

Integriteit

Integriteit speelt een grote rol binnen het programma Aanbesteding ICT Werkomgeving Rijk (IWR). Het programma heeft zowel interne integriteit (binnen het programma) als externe integriteit (naar de markt toe) hoog in het vaandel staan en heeft daarom integriteit een integraal onderdeel gemaakt van de kwaliteitsmanagementstrategie.

Interne Integriteit

Vanaf de start van het programma wordt doorlopend aandacht besteed aan integriteit. Dit gebeurt d.m.v. workshops, het hanteren van een specifieke geheimhoudings- en integriteitsverklaring, aandacht voor clean desk en informatie-veiligheid en een open dialoog over het geldend normenkader binnen de programmaorganisatie. Niet alleen de medewerkers van het programma worden hier op gewezen, maar ook leden van de stuurgroep, gebruikersgroep, expertgroepen, Tenderboard, categorie IWR en UBR|HIS worden betrokken.

Quick Scan Integriteit

Het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) heeft in opdracht van het programma meerdere interactieve workshops georganiseerd. Tijdens deze workshops werden aan onder meer de teamleden en stuurgroepleden vragen voorgelegd handelend over integriteit en de beleving daarvan. Op interactieve wijze werd daarna samen naar oplossingen gezocht om integriteitsrisico's te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken.

De resultaten, geleerde lessen en documenten inzake integriteit maken onderdeel uit van het overdrachtsdossier bij het einde van het programma.

Gedragscode Integriteit Rijk

Voor de Rijksoverheid is een nieuwe gedragscode Integriteit Rijk opgesteld, die door het programma word gevolgd. Uitgangspunten die zijn opgenomen in deze nieuwe gedragscode specifiek voor inkoop, inhuur en aanbesteding zijn:

  • waak voor verleidingen en voorkom (de schijn van) bevoordeling, beïnvloeding of belangenverstrengeling;
  • ga zorgvuldig om met beschikbare informatie;
  • voorkom dat je onterecht toezeggingen doet of verwachtingen wekt, als je met (mogelijke) leveranciers in gesprek gaat.

Externe Integriteit

Het programma heeft meerdere instrumenten tot zijn beschikking om externe integriteit te beoordelen en niet integere bedrijven uit te sluiten. Bij de inschrijving onderzoekt en beoordeelt het programma de externe integriteit van de marktpartij op grond van twee typen uitsluitingsgronden die zijn opgenomen in de Aanbestedingswet 2012: de verplichte en de facultatieve uitsluitingsgronden (het eigen onderzoek). Daarnaast dient een inschrijver een gedragsverklaring aanbesteden (GVA) te kunnen overleggen. Ondanks dat het opvragen van een GVA niet verplicht is onder de Aanbestedingswet 2012, kiest het programma er wel voor dit als verplichting op te nemen.

Indien het eigen onderzoek daartoe aanleiding geeft vraagt het programma het Bureau Bibob om advies inzake de integriteit van de inschrijver. Niet integere bedrijven worden uitgesloten binnen de mogelijkheden die wet- en regelgeving daartoe biedt. Overwegingen en leerpunten worden opgenomen in een marktdossier zodat deze kennis door het programma kan worden overgedragen.

Business Etiquette: Zo doen we zaken

Het programma gebruikt ook de opgestelde business etiquette van UBR|HIS als leidraad. UBR|HIS werkt regelmatig samen met de markt. Binnen deze samenwerking is onpartijdigheid en transparantie belangrijk. Om die reden heeft UBR|HIS een aantal gedragregels opgesteld om het zakendoen tussen UBR|HIS en de markt helder te krijgen en daarmee de samenwerking te verbeteren. Deze gedragsregels zijn verzameld in een Business Etiquette: Zo doen we zaken. Het programma deelt deze gedragsregels met marktpartijen.

Deel deze pagina